Home>Panoramic Zhejiang

Xiandu Scenic Spot

Updated : 2020-05-15

Xiandu scenic spot is a 4A national tourist attraction in Jinyun county, Lishui, Zhejiang province.

It has 160 peaks and 27 caves.