Home> Dance for life

African Traditional Dance 《KHONA》

ezhejiang.gov.cn| Updated: November 4, 2022 L M S

Za izaka su , Za izaka su Zai zaka su , Za izaka su

Ewu eee Ewu eee

Khor!

Khona! Khona!  Khona! Khona!

Khona!

Uthando Iwami lakuphi na?

Cela ulibuyisele

Lapho ulithathe

Ngiyalifuna

Lapho Liphuma

Ngiyalifun

Libuyisele, sele

Uthando Iwami lakuphi na?

Cela ulibuyisele

Lapho ulithathe

Ngiyalifuna

Lapho Liphuma

Ngiyalifuna

Libuyisele, eh,eh,eh

Zai zaka su , Za izakasu Zai zaka su , Za izakasu Zai zaka su , Za izakasu Zai zaka su , Za izakasu

Sesi ya rose Sesi Ulise

Thanlo lwami,yee yeyeye

Libuyisele

Lapho ulithathe

Ngiyalifuna

Lapho Liphuma

Libuyisele,

Sele sele ye ye ye yeeee

Sele sele ye ye ye yeeee